WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Osoby z mniejszymi szansami

Uczestnicy z mniejszymi szansami to osoby, w przypadku których dostęp do uczestnictwa w programie Erasmus+ jest utrudniony bądź ograniczony z następujących powodów:

 • niepełnosprawność (tj. uczestnicy o specjalnych potrzebach): osoby niepełnosprawne fizycznie, sensorycznie, intelektualnie (upośledzone umysłowo, osoby z upośledzeniem funkcji poznawczych, osoby o obniżonym poziomie rozwoju intelektualnego) lub w inny sposób;
 • trudności edukacyjne: młodzież mająca trudności w uczeniu się; osoby przedwcześnie kończące naukę; osoby dorosłe o niskich kwalifikacjach; osoby młode osiągające słabe wyniki w nauce szkolnej;
 • przeszkody natury ekonomicznej: osoby o niskim standardzie życia, niskich dochodach, zależne od systemu opieki społecznej lub bezdomne; osoby długotrwale bezrobotne lub ubogie; osoby zadłużone lub doświadczające problemów finansowych;
 • różnice kulturowe: imigranci lub uchodźcy bądź ich potomkowie; osoby należące do mniejszości narodowych lub etnicznych; osoby mające trudności z adaptacją językową lub integracją kulturową bądź religijną;
 • problemy zdrowotne: osoby z przewlekłymi problemami zdrowotnymi, poważnymi chorobami lub zaburzeniami psychicznymi;
 • przeszkody społeczne: osoby dyskryminowane ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, religię, orientację seksualną, niepełnosprawność itp.; osoby o ograniczonych umiejętnościach społecznych bądź wykazujące zachowania antyspołeczne lub ryzykowne; osoby znajdujące się w nieustabilizowanej sytuacji życiowej; (byli) przestępcy, (byli) narkomani i alkoholicy; młodzi rodzice lub osoby samotnie wychowujące dzieci; sieroty; przeszkody natury geograficznej: osoby z obszarów oddalonych lub wiejskich; osoby mieszkające na małych wyspach lub w regionach peryferyjnych; osoby z „problematycznych” stref miejskich; osoby z obszarów o słabiej rozwiniętej sieci usług (ograniczony transport publiczny, słaba infrastruktura).

Dofinansowanie w formie stawki ryczałtowej może być przyznane:

 • studentom wyjeżdżającym na studia lub praktykę, posiadającym potwierdzone przez uczelnię prawo do otrzymania stypendium socjalnego,
 • studentom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wyjeżdżającym na studia lub praktykę;
 • pracownikom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, wyjeżdżającym w celu prowadzenia zajęć lub w celach szkoleniowych.

Dofinansowanie w formie kosztów rzeczywistych, na podstawie osobnego wniosku składanego do Narodowej Agencji przed rozpoczęciem mobilności, może być przyznane:

 • studentom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wyjeżdżającym na studia lub praktykę;
 • pracownikom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wyjeżdżającym w celu prowadzenia zajęć na uczelni partnerskiej lub w celach szkoleniowych.

Kwota przyznana na wydatki bezpośrednio związane z niepełnosprawnością rozliczana jest jako koszty rzeczywiste, wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i realnie oszacowane.

W specjalnym wniosku o dofinansowanie dodatkowych kosztów rzeczywistych, bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością,  uczestnik mobilności powinien w szczegółowy sposób okreslić potrzeby wynikające z niepełnosprawności, inne niż standardowe koszty związane z podróżą i utrzymaniem podczas pobytu za granicą. Każdy koszt wymaga określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota została skalkulowana.

 

Poniżej wykaz rodzajów dokumentów (dowodów finansowych), jakie będą niezbędne do uznania kosztu za kwalifikowany. Do wszystkich dokumentów potwierdzających poniesienie dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności należy dołączyć potwierdzenie zapłaty. 

 

- Koszty podróży uczestnika mobilności do i z uczelni/instytucji przyjmującej oraz koszt podróż osoby towarzyszącej: imienny bilet z ceną i datą przejazdu/ bilet i faktura;

- Koszty pobytu osoby towarzyszącej i wspierającej uczestnika podczas pobytu w uczelni/ instytucji przyjmującej, zakwaterowanie i inne koszty utrzymania związane z pobytem na podstawie kosztów rzeczywistych: faktura lub rachunek

- Koszty wynagrodzenia profesjonalnego opiekuna miejscowego (wyłącznie w sytuacji, gdy uczestnik nie ma osoby towarzyszącej): faktura lub rachunek;

- Koszty specjalnych materiałów dydaktycznych dla uczestnika : faktura lub rachunek;

- Koszty specjalnej opieki medycznej dla uczestnika np. opieka lekarska, fizjoterapia, zabiegi medyczne: faktura lub rachunek;

- Koszty specjalnego ubezpieczenia dla uczestnika mobilności: faktura lub rachunek;

- Inne koszty wnioskowane przez uczestnika, jeżeli są zalecone w orzeczeniu o niepełnosprawności lub lekarza: faktura lub rachunek.

 

Jeżeli Narodowa Agencja, oceniając wniosek o dofinansowanie kosztów rzeczywistych, będzie miała wątpliwości co do zasadności danego wydatku, może wymagać od uczestnika mobilności dostarczenia dodatkowego uzasadnienia, np. odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

 

Osoby zainteresowane tematyką włączenia i różnorodności zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na:

https://www.youtube.com/watch?v=9ndj7jV6tOc

https://inclusivemobility.eu/

Kalendarz

Luty 2024

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29